El Departament d’Educació convoca els Premis extraordinaris de grau professional de música del curs 2020-2021

El Departament d’Educació ha convocat els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals de Música, de Dansa i Arts Plàstiques i Disseny de Catalunya per a l’alumnat que ha finalitzat els estudis en el curs acadèmic 2020-2021.

1. Nombre de premis

Es poden concedir tres premis, per al conjunt de les diferents especialitats de grau professional de Música, i no es podrà concedir més d’un premi per a la mateixa especialitat.

Així mateix, es poden concedir fins a tres mencions d’honor si el tribunal així ho considera.

2. Condicions d’accés

2.1 Cal haver obtingut una nota mitjana dels darrers dos cursos dels ensenyaments professionals de Música igual o superior a 8,75.

2.2 A aquests efectes, la determinació de la nota mitjana serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les assignatures cursades de cinquè i de sisè curs arrodonida a la centèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la superior.

3. Inscripció i documentació

3.1. Es podrà presentar la sol·licitud a través del registre electrònic de la seu electrònica de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/), mitjançant la petició genèrica adreçada al Departament d’Educació (http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica). Junt amb la petició genèrica caldrà annexar el formulari normalitzat específic per a aquest tràmit i el certificat de la qualificació final dels estudis expedit pel centre i el CV Europass.

3.2 En el mateix formulari específic s’enllaçarà la presentació enregistrada d’un vídeo, en format AVI o MPEG en què l’aspirant interpretarà, amb l’acompanyament que necessiti, tres peces (obres, fragments o moviments d’una d’obra) de diferents estils (una d’estil barroc o clàssic, una del Romanticisme, i una altra del segle XX o XXI), d’un nivell no inferior al de sisè curs dels ensenyaments de música de grau professional, amb una durada mínima de 10 minuts i màxima de 20. L’alumnat pot quedar desqualificat si l’enregistrament no compleix o supera el temps establert, si no es visualitza clarament a l’aspirant o si les peces són del mateix estil.

4. Tribunal

4.1 El tribunal, designat per la Direcció General de Formació Professional, estarà integrat per:

a) Presidència: la cap del Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial, o la persona en qui delegui.

b) Vocalies: un inspector o inspectora d’Educació de l’àmbit artístic, un professor o professora d’un conservatori o centre autoritzat d’ensenyaments de grau professional de Música i un o una representant qualificat d’una entitat professional de l’àmbit de la Música.

c) Secretaria: un tècnic o tècnica del Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial.

4.2 Les persones membres del tribunal no poden haver exercit la docència a l’alumnat participant.

4.3 La Direcció General de Formació Professional traslladarà al tribunal la documentació de l’alumnat inscrit.

4.4 Les funcions del tribunal són:

a) Avaluar les sol·licituds i aplicar els criteris que s’estableixen al punt 5 a partir de la documentació presentada.

b) Fer un informe amb el resultat de la valoració efectuada, incloent-hi la relació ordenada de l’alumnat que supera la preselecció i pot presentar-se a la prova final per a l’obtenció del premi extraordinari.

c) Estendre acta provisional i definitiva.

d) Elaborar la proposta d’adjudicació provisional i definitiva.

e) Elevar la documentació corresponent a la proposta d’adjudicació definitiva a la Direcció General de Formació Professional.

f) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel Servei d’Ordenació d’Ensenyaments de Règim Especial.

 

5. Criteris de valoració

Els premis es concediran en atenció als criteris següents:

a) De cadascuna de les peces esmentades a l’apartat 3.2 es valorarà el nivell tècnic (fins a 30 punts), la capacitat d’expressió i comunicació (fins a 30 punts), la coherència estètica i estilística (fins a 20 punts), la presència escènica (fins a 10 punts) i el grau de dificultat de les obres interpretades (fins a 10 punts).

b) La puntuació la determinarà el tribunal de forma col·legiada. En cas de no haver-hi acord, es calcularà la mitjana aritmètica de les qualificacions atorgades per cada membre del tribunal.

c) La nota final serà la mitjana aritmètica de les tres peces presentades, amb dos decimals, i l’alumnat quedarà ordenat de major a menor puntuació.

d) En cas d’empat, s’aplicaran successivament els criteris de desempat següents:

1r. Mitjana més alta al grau professional de Música.

2n. Nota més alta de sisè curs de grau professional de Música.

3r. Nota més alta en la matèria d’instrument al sisè curs de grau professional de Música.

6. Resolució de la convocatòria, reclamacions i adjudicació dels premis

6.1 El tribunal estendrà acta amb la qualificació de l’alumnat presentat a la convocatòria, ordenada de forma descendent i elaborarà la proposta d’adjudicació provisional. En la mateixa acta, el tribunal pot proposar, si així ho considera convenient, fins a tres mencions d’honor.

6.2 La proposta d’adjudicació provisional dels premis s’ha de fer pública als taulers d’anuncis dels serveis territorials corresponents i a la pàgina web del Departament d’Educació.

6.3 Els estudiants presentats podran reclamar per escrit contra la qualificació obtinguda, per mitjà d’una instància presentada a la seu on actuï el tribunal, adreçada a la presidència del tribunal, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les qualificacions, que han de quedar resoltes en la proposta d’adjudicació definitiva.

6.4 El tribunal ha d’elevar la proposta d’adjudicació definitiva dels premis i l’acta de qualificacions finals de l’alumnat presentat ordenada de forma descendent a la Direcció General de Formació Professional tal que n’emeti la resolució corresponent.

6.5 Contra la resolució de la Direcció General de Formació Professional que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de la notificació, en els termes de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o bé recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes des de la notificació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Premis i efectes

7.1 La relació d’alumnat premiat es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

7.2 El Departament d’Educació comunicarà a l’alumnat premiat la data i el lloc del lliurament dels premis.

7.3 L’alumnat premiat rebrà una certificació expedida pel Departament d’Educació. Així mateix, l’obtenció d’aquest premi es consignarà, per mitjà d’una diligència específica, en l’expedient acadèmic de l’alumnat i al llibre de qualificacions, amb la denominació de Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals

de Música i la indicació del curs en què l’ha obtingut.

7.4 L’alumnat premiat que tingui la qualificació més alta serà seleccionat pel Departament d’Educació per presentar-se al Premi Nacional. En cas de renúncia s’oferirà la selecció al següent alumne o alumna premiat.

8. Acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.

 

Normativa:

ORDRE EDU/213/2021, de 12 de novembre, per la qual es creen els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals de Catalunya en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny, i s’obre convocatòria pública per a la concessió dels premis corresponents al curs 2020-2021.

 

També us pot interessar:

Ús de galetes

Us informem que podem fer servir galetes amb la finalitat de facilitar la navegació a través del lloc web, distingir-vos d'altres usuaris, proporcionar-vos una millor experiència en el seu ús i identificar problemes per millorar el nostre lloc web. Així mateix, en cas que presteu el vostre consentiment, farem servir galetes que ens permetin obtenir més informació sobre les vostres preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els vostres interessos individuals. Aquesta política de galetes té per finalitat informar-vos de manera clara i precisa sobre les galetes que es fan servir al lloc web. En cas que vulgueu obtenir més informació sobre les galetes que fem servir al lloc web, podreu remetre un correu electrònic a l'adreça següent: secretaria@conservatoris.cat ACEPTAR

Aviso de cookies